Uitsluiting van aansprakelijkheid

1. Inhoud van de online aanbieding
De auteur accepteert geen risico voor de geldigheid, de nauwkeurigheid, de volledigheid of de kwaliteit van de verstrekte informatie. De eisen van de aansprakelijkheid tegen de auteur met betrekking tot materiële of geestelijke schade die door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte inlichtingen en/of het gebruik van onnauwkeurige of onvolledige informatie wordt veroorzaakt zijn uitdrukkelijk uitgesloten, mits er geen sprake is van aantoonbaar opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid aan de kant van de auteur. Alle aanbiedingen zijn behoudens bevestiging en niet bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht om publicatie te veranderen, of tijdelijk of permanent, delen van of de gehele aanbieding zonder bericht te annuleren of te staken.

2. Verwijzingen en links
Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor directe of indirecte verwijzingen naar andere internet sites (" Links"), welke buiten de verantwoordelijkheid van de auteur vallen, tenzij de auteur zich bewust van de inhoud is en technisch bekwaam is, en zou kunnen worden geacht, om onwettige plaatsing van deze inhoud te voorkomen. De auteur verklaart hierbij dat op het tijdstip van het creëren van de links, geen onwettige inhoud werd ontdekt. De huidige en toekomstige lay-out, inhoud of het auteursrecht van gelinkte sites vallen buiten de verantwoordelijkheid van de auteur. De auteur neemt hierbij uitdrukkelijk afstand van alle inhoud op gelinkte sites welke veranderd zouden kunnen zijn nadat de verbindingen zijn gecreëerd. Dit geldt voor alle links en verwijzingen binnen sites, portals en ingangen in gastboeken, besprekingsforums en adressenlijsten. De website provider naar wie de verwijzing is gemaakt, draagt de gehele verantwoording voor onwettige, onnauwkeurige of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade als gevolg van het gebruik of het niet-gebruik van dergelijke informatie. De partij die slechts heeft verwezen naar de respectieve publicatie door verbindingen is niet aansprakelijk voor bovengenoemde publicatie.

3. Auteursrecht en handelsmerken
De auteur poogt om het auteursrecht na te leven in alle publicaties voor grafieken, afbeeldingen, de correcte bestanden/dossiers, gebruikte video’s en teksten, of om grafieken, afbeeldingen, de correcte bestanden/dossiers, gebruikte video’s en teksten te gebruiken die niet aan auteursgerecht onderheven zijn.
Alle handelsmerken en merknamen zijn geheel onderworpen aan de verordeningen van het huidige merkenrecht en de eigendomsrechten van de geregistreerde eigenaar op ieder gegeven moment. Men moet er niet noodzakelijkerwijs van uit gaan dat handelsmerken slechts uit naam niet door rechten (van derden) worden beschermd!
Het auteursrecht voor gepubliceerde items vervaardigd door de auteur blijft uitsluitend van de auteur van de pagina's. Iedere reproductie of gebruik van dergelijke grafiek, correcte dossiers, video’s en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties zijn niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. De bescherming van gegevens
Als er mogelijkheden binnen de website zijn om persoonlijke of bedrijfsgegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te vullen dan moet deze data vrijwillig door de gebruiker verstrekt worden. Het vragen en het betalen voor alle aangeboden diensten is mogelijk - voor zover  technisch uitvoerbaar en redelijk is- zonder voorlegging van dergelijke gegevens en/of onder een pseudoniem.

5. Wettelijke toepasselijkheid van ontkenning
Deze ontkenning zal als een integraal deel van de website gezien worden van waar uit verwezen werd. Als de delen of de individuele formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig aan het juridische kader voldoen, zullen de resterende delen van het document onaangetast in hun inhoud en geldigheid blijven.