Milieu

Ethisch en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Ethisch en maatschappelijk verantwoord ondernemen is een van de 4 pijlers in onze corporate values.

Als referentie spiegelen we ons graag aan de SA8000 (Social Accountability International standaard) – hoewel we niet volgens deze standaard gecertificeerd zijn.

Aangezien deze norm gebaseerd is op de VN universele verklaring voor de rechten van de mens, het verdrag inzake de rechten van het kind en verschillende conventies van de Internationale arbeidsorganisatie, is het als familiale onderneming van groot belang deze richtlijnen als prioriteit te stellen.

LAPP streeft naar rechtvaardige en ethische wereldhandel als vereiste voor verdere economische groei. Als familiebedrijf zijn we ons zeer bewust van de sociale verantwoordelijkheid tegenover onze klanten, leveranciers en personeel.

Bij de keuze van zakenpartners in het algemeen, en leveranciers in het bijzonder, hebben wij speciale aandacht voor hun engagement inzake ethische, sociale en ecologische aspecten.
De naleving van de toepasbare (nationale en/of internationale) normen en voorschriften terzake is voor ons vanzelfsprekend (naleving arbeidsomstandigheden, werktijden, milieuwetgeving)

Het succes van onze onderneming is het gevolg van het werken met enthousiaste en gemotiveerde medewerkers. Dit kunnen we bereiken door het creëren van een inspirerende arbeidsomgeving en een sociaal personeelsbeleid. We willen als familiebedrijf de toenemende individualisering en onverschilligheid die eigen is aan onze maatschappij, een halt toeroepen. Dit is verankerd in onze corporate values.

LAPP steunt sociale projecten wereldwijd. Via de ‘Oskar-Lapp-Stichting’ (www.oskar-lapp-stiftung.de) leverert LAPP een substantiële bijdrage in het wetenschappelijk onderzoek naar cardiologische aandoeningen.