Nieuwe eisen Brandeigenschappen kabels volgens het wettelijk Bouwbesluit 2012

Belangrijke wijzigingen voor Adviseur, Installateur en Gebouweigenaar.

Er komen per 1 juli 2020 veranderingen in de Nederlandse regelgeving met betrekking tot de verplichte brandclassificaties voor kabelproducten die in gebouwen toegepast worden. Met deze publicatie informeert LAPP u over de aanstaande wijzigingen.

CPR-regelgeving

In Europa is in 2017 het product kabel toegevoegd aan de CPR (Construction Product Regulation) en daarmee is de verplichting ontstaan kabels te classificeren op brandgedrag om ze in Europa op de markt te mogen brengen voor toepassing in gebouwen. De selectiekaart, samengesteld door de leden van het NLKi biedt uitkomst bij de keuzen van de juiste kabel. Alleen met de juiste overeenkomstige CE-markering mogen kabels voor bouwwerken toegepast worden (m.u.v. van machinebekabeling, kabels voor liften, gasdruktoestellen en kabels met functiebehoud). De normcommissie heeft deze brandclassificaties vastgelegd in de NEN8012:2015. Volgens de EU- regels moet elke lidstaat minimale eisen voor het brandgedrag van bouwproducten in de wetgeving opnemen. Tot op heden heeft onze overheid nog niet aan deze verplichting voldaan. Om hieraan te voldoen heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) een voorstel gedaan om het brandgedrag voor kabels op te nemen in het Bouwbesluit 2012. Over deze wijzigingen zijn Kamervragen gesteld waardoor de invoering vertraagd werd, maar na beantwoording door de minister is het voorstel alsnog aangenomen en voldoet Nederland aan de Europese regelgeving.

NEN 8012

In Nederland zijn op dit moment brandclassificatie voor verschillende situaties in de NEN8012:2015 vastgelegd. Met de aanpassing van het Bouwbesluit schrijft het bouwbesluit in bepaalde situaties afwijkende classificatie voor dan in de huidige NEN 8012:2015. Hierdoor is het noodzakelijk om de NEN 8012:2015 aan te passen. In de nieuwe NEN 8012 zullen daarom zowel de wettelijk bepalingen van het aangepaste bouwbesluit worden opgenomen en zal de huidige inhoud van de NEN8012:2015 aangepast worden zodat deze aan de minimale eisen van het bouwbesluit voldoet.

Impact wijziging Bouwbesluit

De prestatie-eis met betrekking tot het brand- en rookgedrag van kabels zal in het Bouwbesluit 2012 worden geïmplementeerd door de aansturingstabel 2.66 uit te breiden en artikel 2.69a toe te voegen. Aan de tabel worden kolommen toegevoegd waarin de classificatie voor kabels per gebruiksfunctie wordt opgenomen. Hierin wordt onderscheid gemaakt naar extra beschermde vluchtwegen, beschermde vluchtwegen en overige ruimtes. Tevens zal onderscheid worden gemaakt of kabels geïnstalleerd zijn grenzend aan de binnenlucht of aan de buitenlucht. Dus per gebruiksfunctie ontstaan 6 verschillende classificaties.

Met de aangepaste regelgeving krijgen de hoofdklassen Dca, Cca of B2ca een aanvullende classificatie voor rook s1 of s2, zodat deze overeen komen met de classificatie van overige bouwmaterialen. De aanvullende klassen voor zuurgraad van de rookgassen en vallende brandende druppels worden nog niet meegenomen. Voor de NEN8012:2015 houdt dit in dat de minimale rook-classificatie van Dca moet voldoen aan s2 in plaats van s3. Dit zijn voornamelijk situaties grenzend aan de binnenlucht en waar een eis geldt voor rook- en brandclassificaties. Daarnaast blijven er situaties geldig waar kabels met de rookklasse s3 nog steeds mogen worden toegepast.

Wanneer is deze aanpassing van kracht?

Inmiddels zijn door de minister de Kamervragen beantwoord en heeft de Kamer ingestemd met het wijzigingsvoorstel. De wijziging zal naar verwachting vanaf 1 juli 2020 geldig zijn. Deze aanpassingen zijn dan niet per direct verplicht, dit is geldend vanaf het moment waarop een aanvraag voor een bouwvergunning wordt ontvangen door het bevoegd gezag (zie hiervoor Bouwbesluit 2012 Hoofdstuk 9, Overgangs- en slotbepalingen). Voor afgegeven bouwvergunningen is de datum van de afgifte van de bouwvergunning bepalend dus voor bouwwerken in uitvoering geldt dit niet. Dit resulteert in een geleidelijke overgangsperiode. Dit wijkt af ten opzichte van de invoering CPR, waarbij een vastgelegde overgangsperiode van een jaar gold met een harde deadline. De kabelfabrikanten zijn inmiddels gestart met de werkzaamheden om waar nodig het portfolio aan te passen zodat de introductie vlekkeloos kan verlopen.

Om u te helpen bij de juiste kabelkeuze heeft LAPP met enkele andere leden van het Nederlands Kabel Instituut een handige selectiekaart ontwikkeld. Deze kunt u gratis bij LAPP bestellen.