RoHS & REACH

Alle LAPP producten bevatten naar onze kennis geen stoffen in zodanige concentraties, dat het in omloop brengen van rechtswege verboden is. De richtlijnen terzake zijn:

BGBl. I 2003 S.867, rev. 2007 S. 2382 - Restriction on chemicals
2006/122/EG - „PFOS“- European regulation
2002/95/EG - „RoHS“- European regulation
2037/2000/EG - „Ozone depleting substances“
- European regulation

Hier vindt u een samenvatting van REACH, voorzien van manier hoe LAPP hier mee omgaat. 

RoHS - Update
Sinds 1 juli 2006 is de RoHS richtlijn van kracht (Restriction of Hazardous Substances). Nog voor deze richtlijn in werking trad, had LAPP haar gamma al volledig aangepast naar deze richtlijn.

Sinds 1 juli 2008, mag Deca-BDE in polymeertoepassingen niet meer toegepast worden binnen de EG. Deca-BDE (Decabromodiphenyl) is een brandvertragend additief dat vaak in kabelgrondstoffen gebruikt werd.

De RoHS (Restriction of Hazardous Substances ) is sinds 1 juli 2006 van kracht via de EU richtlijn 2002/95. Het moet het gebruik van zes stoffen in de elektronische industrie verminderen tot de in de richtlijn vastgestelde concentraties.

 

Aanpassing RoHS richtlijn

De gewijzigde RoHS richtlijn is gepubliceerd op 8 juni 2011.

RICHTLIJN 2011/65/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT: beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (EEA)

Inhoudelijk verandert er niets aan de richtlijn (de verschillende stoffen en de respectievelijke hoeveelheden). Het verschil situeert zich op 2 vlakken:

  • Eenduidiger en meer transparante formulering op het gebied van de toepasbaarheid.
  • Toevoeging van extra apparatuurcategorieën: medische toestellen en meet- en regelapparatuur.

Bijkomende gevolgen van de gewijzigde richtlijn worden geanalyseerd en onze klanten worden hierover periodiek geïnformeerd.


REACH
Regulatie (EC) No 1907/2006 van het  Europees Parlement en de raad van 18 december 2006 aangaande de Registratie,  Evaluatie, Autorisatie en Restrictie van Chemicaliën.

Op 1 juni 2007 is REACH geïmplementeerd. Deze wettelijke bepalingen en richtlijnen bepalen mede het veilig gebruik van chemische stoffen. REACH stipuleert het volgende:

  • Vanaf 1 juni 2008: fabrikanten en importeurs van chemische substanties, of afgeleide preparaten, in de Europese Gemeenschap (EG) en de Europese Economische Ruimte (EER), kunnen deze substanties laten registreren (de zgn. pré-registratie) bij het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA).
  • Leveranciers van substanties en preparaten moeten de ontvanger (recipiënt) een veiligheidsinformatieblad (safety data sheet) of een gelijkwaardig document met relevante veiligheidsinformatie bezorgen. In bepaalde gevallen moet het veiligheidsinformatieblad aangevuld worden met bijkomende informatie (extended safety data sheet) met daarin de gevolgen van blootstelling aan de betreffende stoffen.
  • Producenten en leveranciers van artikelen/afgewerkte producten, welke meer dan 0,1% massaprocent van een of meerdere stoffen op de “Candidate List” bevatten, moeten dit communiceren met hun respectievelijke klanten (recipiënten). Dit betekent: de gebruiker inlichten over het veilig gebruik van het artikel in kwestie (m.b.t. de betrokken substanties) en op zijn minst kunnen aangeven over welke stoffen van de “Candidate List” het gaat.
  • Vanaf 1 juni 2008, gebruikers van chemische stoffen (substanties en preparaten), de zgn. “downstream users” moeten zich onderwerpen aan andere verplichtingen, maar in veel gevallen alleen wanneer ze een “extended safety data sheet” hebben ontvangen. Downstream users worden ook gevraagd om informatie te geven om de registratie van substanties te vergemakkelijken.


LAPP verklaring:

Materialen die door LAPP gebruikt worden zijn artikelen/afgewerkte producten die, bij gebruik in omstandigheden waarvoor ze ontworpen en gemaakt zijn, geen substanties afscheiden. LAPP is fabrikant noch importeur van substanties of preparaten en is daardoor niet onderworpen aan registratie.

Het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA) heeft een “Candidate List” gepubliceerd. Op dit moment kunnen we bevestigen noch ontkennen of substanties op de “Candidate List” aanwezig zijn in LAPP-producten en verpakkingen in massaconcentraties die de 0,1% overschrijden. Een werkgroep binnen LAPP zoekt uit hoe we deze informatie op de kortst mogelijke termijn kunnen bekomen, analyseren en verwerken. Maar als downstream user is het geen evidentie om dit op korte termijn te realiseren, wegens de afhankelijkheid van producenten en importeurs van betreffende substanties.
Aangezien dit een voortschrijdend proces is (de "Candidate List" wordt regelmatig geactualiseerd), doen we al het mogelijke om onze klanten op de hoogte te houden betreffende wijzigingen en vorderingen in deze procedure.

Indien we, in het kader van REACH, producten moeten aanpassen in hun samenstelling en dit gevolgen heeft op het gebied van leveringsperformantie of technische karakteristieken, brengen we onze klanten op de hoogte.

Vooral REACH Annex XIV (Authorisation List) en REACH Annex XVII (beperking op het in omloop brengen van producten die substanties van de lijst bevatten, ook voor o.a. downstream users) hebben onze speciale aandacht.