Privacy policy

Privacybeleid LAPP Benelux B.V.

Gegevensbescherming
LAPP Benelux B.V. (LAPP) acht de bescherming van de gegevens van zijn klanten van het grootste belang en voldoet aan alle voorschriften voor gegevensbescherming. Klantgegevens zullen onder geen beding doorverkocht worden.

De volgende verklaring geeft een overzicht van hoe LAPP garant staat voor de bescherming van de gegevens en welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. Daarnaast geeft de klant hierbij zijn uitdrukkelijke toestemming voor het noodzakelijke gebruik van zijn gegevens en is hij bewust van zijn rechten.

Persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens zijn alle informatie betreffende de persoonlijke of materiële omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat omvat informatie zoals namen, adressen, telefoonnummers en geboortedatums. Informatie die niet rechtstreeks verbonden is met de werkelijke identiteit van een individu, zoals bezochte websites en het aantal bezoekers van een website, wordt niet beschouwd als persoonlijke gegevens.

Verantwoordelijke partijen
In eerste instantie is de verantwoordelijke partij in verband met de voorschriften voor gegevensbescherming LAPP Benelux B.V., Van Dijklaan 16, 5581 WG Waalre, Nederland.

Gegevensbeveiliging
LAPP heeft alle nodige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om zijn gegevens te beschermen tegen verlies en tegen onrechtmatig gebruik. Daartoe worden de gegevens opgeslagen op een veilige locatie die niet toegankelijk is voor het grote publiek.

Gevoelige informatie wordt zo veel mogelijk versleuteld aan de hand van SSL-certificaten en verzonden via het https-protocol.

Gegevensverwerking en toestemming voor gebruik van gegevens
Wanneer klanten de online winkel van LAPP bezoeken, zal de webserver van LAPP, standaard en in het belang van de veiligheid van het systeem, de volgende gegevens tijdelijk opslaan:

 • De verbindingsgegevens van de computer die toegang vraagt (IP-adres),
 • Gegevens over de gebruikte browser en het gebruikte besturingssysteem,
 • Welke websites van LAPP door onze klanten bezocht worden,
 • Het tijdstip en de duur van het bezoek.

Bijkomende persoonlijke gegevens, zoals namen, adressen, telefoonnummers of e-mailadressen, worden niet verzameld tenzij ze vrijwillig verstrekt worden, bijvoorbeeld bij het aanmaken van een account, tijdens een enquête, in verband met een prijsvraag, bij het afsluiten van een contract of bij het aanvragen van informatie. De gegevens die automatisch verzameld worden kunnen niet gelinkt worden aan specifieke individuen. De gegevens zullen ook niet gecombineerd worden met andere gegevensbronnen; na een statistische analyse zullen de gegevens verwijderd worden.

Daarnaast zal LAPP alle gegevens die door zijn klanten worden verstrekt via de website of op een andere manier, opslaan. Die gegevens omvatten:

 • Bedrijfsnaam
 • Btw-nummer
 • Titel
 • Naam van afnemer
 • Afdeling
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Faxnummer

LAPP zal de persoonlijke gegevens verstrekt door zijn klanten uitsluitend gebruiken voor de technische administratie van zijn website en om te voldoen aan de verzoeken en behoeften van zijn klanten. Dat omvat, maar is niet beperkt tot het voorbereiden en afhandelen van contracten, het bezorgen van goederen en het verlenen van diensten, het verwerken van betalingen en alle noodzakelijke testen, evenals het faciliteren van bestellingen aan de hand van gebruikersaccounts of bij het beantwoorden van een vraag.

LAPP zal de gegevens eveneens gebruiken om contact op te nemen met klanten over producten, diensten of bestellingen. Daarnaast zal LAPP zijn gegevensverzamelingen en gebruikersaccounts bijwerken en de gegevens gebruiken om producten en diensten aan te raden die interessant kunnen zijn voor zijn klanten. LAPP zal de gegevens ook gebruiken om zijn online winkel en website te verbeteren, om misbruik en fraude te voorkomen en op te sporen of om technische, logistieke of andere diensten uitgevoerd voor LAPP door derde partijen mogelijk te maken. Bovendien zullen de gegevens gebruikt worden om winkelwagens en andere templates te bewaren en om die beschikbaar te stellen aan klanten bij hun terugkeer.

LAPP behoudt het recht om de vermelde gegevens te verzamelen, te verwerken en te bewaren voor de vermelde doeleinden en behoudt eveneens het recht om de gegevens te gebruiken voor zijn eigen doeleinden. De klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met die voorwaarden, wat door LAPP geregistreerd zal worden. Evenzo behoudt LAPP het recht om via e-mail contact op te nemen met zijn klanten tijdens het registratieproces voor de online winkel van LAPP; ook daarmee verklaart de klant zich akkoord.

Alleen indien de klant voorafgaande toestemming heeft verleend en/of wanneer, voor zover de wettelijke bepalingen daarin voorzien, de klant geen bezwaren heeft gemaakt, zal LAPP de gegevens gebruiken voor productgerelateerde enquêtes en marketingdoeleinden.

Persoonlijke gegevens zullen alleen worden doorgegeven of op andere wijze worden overgedragen aan derde partijen in de volgende omstandigheden:

 • Wanneer dergelijke handelingen noodzakelijk zijn om te voldoen aan de contractuele verplichtingen.
 • Wanneer de klant zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.
 • Kredietinformatie zal door LAPP verzameld worden wanneer een kredietaccount wordt aangevraagd of wanneer LAPP een legitiem belang heeft om dat te doen. Dat is met name van toepassing wanneer de betaalmethode geweigerd werd of wanneer een klant die eerder op voorhand heeft betaald wil overstappen naar betaling op rekening. In die gevallen zal LAPP de kredietinformatie opvragen bij een van de volgende kredietinstanties:

Dun & Bradstreet B.V., Otto Reuchlinweg 1032, 3072 MD Rotterdam, Nederland.

Creditsafe Nederland B.V., Waldorpstraat 17, 2521 CA Den Haag, Nederland.

Coface Kreditversicherung AG, Isaac-Fulda-Allee 1, 55124 Mainz, Deutschland, Postfach 1209, 55002 Mainz, Amtsgericht Mainz HRB 5940.

De klant geeft daar uitdrukkelijk toestemming voor.

Om te kunnen voldoen aan de contractuele verplichtingen zullen de gegevens opgeslagen worden op de servers van bovengenoemde dienstenverleners, LAPP Service GmbH en Digiparden GmbH.

Beheerder voor klanten
De online winkel van LAPP biedt de klant de mogelijkheid om een contactpersoon te selecteren als administrator. De administrator kan vervolgens accounts aanmaken voor collega’s, toegangsniveaus toekennen en wachtwoorden genereren. LAPP wil graag de verantwoordelijkheid benadrukken van die individuen met betrekking tot persoonlijke gegevens. LAPP vraagt dat de gegevens en de toegewezen rechten correct en zorgvuldig worden behandeld. LAPP gaat ervan uit dat de administratoren alle van toepassing zijnde voorschriften voor gegevensbescherming zullen naleven.

De andere gebruikers zullen op de hoogte zijn van het feit dat de administrator bovengenoemde rechten heeft. Indien een bedrijf een administrator aanwijst, zal de gebruiker zijn uitdrukkelijke toestemming geven aan de administrator om zijn account aan te maken, te beheren en te gebruiken.

Intrekken van toestemming en verwijderen van gegevens
De klant kan te allen tijde zijn toestemming intrekken met betrekking tot het bewaren van zijn persoonlijke gegevens of de gegevens die opgeslagen zijn door LAPP, opvragen. Om dat te doen hoeft de klant enkel een e-mail te sturen naar het volgende adres: sales.LAPPbenelux(at)LAPPgroup.com. Wanneer een klant zijn toestemming intrekt voor het bewaren en verwerken van zijn persoonlijke gegevens, kan hij niet langer gebruik maken van de online winkel van LAPP.

De persoonlijke gegevens zullen worden verwijderd:

 • Wanneer een klant zijn toestemming voor het bewaren van de gegevens intrekt.
 • Wanneer de gegevens van de klant niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn opgeslagen.
 • Wanneer het bewaren van de gegevens om andere juridische redenen niet is toegestaan.

Cookies
De websites die verbonden zijn met de online winkel van LAPP maken op verschillende plaatsen gebruik van “cookies”. Die cookies worden gebruikt om de website meer gebruiksvriendelijk, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die gebruikers helpen te identificeren. Ze worden door de browser opgeslagen op de computer van de gebruiker. De meeste cookies die LAPP gebruikt, zijn zogenaamde "session cookies". Ze worden verwijderd zodra de gebruiker de website verlaat.

LAPP maakt echter ook gebruik van "permanente cookies" om informatie op te slaan over gebruikers die herhaaldelijk gebruikmaken van een website van LAPP. Dat zorgt voor een optimale gebruikersinterface en biedt klanten die herhaaldelijk gebruikmaken van de website, een zo gevarieerd mogelijke website, met nieuwe inhoud. De inhoud van de permanente cookies is beperkt tot een identificatienummer. Namen, IP-adressen enz. worden niet opgeslagen.

Het is ook mogelijk om het gamma te verkennen zonder het gebruik van cookies. Klanten hebben de mogelijkheid om hun browserinstellingen aan te passen om het gebruik van cookies te deactiveren, te beperken tot bepaalde websites of ze te informeren zodra een cookie wordt verzonden. Klanten kunnen cookies eveneens verwijderen van hun harde schijf (in de cookiesmap). Het selecteren van die optie kan echter gevolgen hebben voor hoe de website weergegeven wordt en voor de gebruikersinterface.

Cookies kunnen geen schade aanrichten en bevatten geen virussen.

Nieuwsbrief
Indien een klant de nieuwsbrief wenst te ontvangen die aangeboden wordt op de website, heeft LAPP een geldig e-mailadres nodig, evenals de informatie die bevestigt dat de eigenaar van het e-mailadres toestemming heeft gegeven om de nieuwsbrief te ontvangen. Verdere gegevens zullen niet verzameld worden. De toestemming voor het bewaren van de gegevens en e-mailadressen en voor het ontvangen van de nieuwsbrief kan te allen tijde ingetrokken worden.

Websiteoptimalisatie door Econda en Google Analytics
Met het oog op vraaggericht design en de optimalisatie van de website worden gepseudonimiseerde gegevens verzameld en bewaard aan de hand van oplossingen en technologieën geleverd door econda GmbH (econda GmbH, Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe, http://www.econda.de) en Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street 1000, Dublin 4, www.google.ie) ; aan de hand van die gegevens worden gebruiksprofielen aangemaakt met gebruik van aliassen.

Bij het verzamelen worden de gegevens door econda geanonimiseerd door het verkorten van de IP-adressen. Bijgevolg, en indien gebruikt zoals bedoeld, kan Econda geen gegevens linken aan specifieke gebruikers. De geanonimiseerde gegevens blijven op de servers van econda (alleen in Duitsland), waar alleen wij ze kunnen inzien. Aan de hand van de verzamelde gegevens kunnen wij, onder andere, bezoekersstromen en klikstromen analyseren, echter zonder dat we ze kunnen linken aan specifieke bezoekers.

Er worden voor dat doeleinde mogelijk ook cookies gebruikt, waardoor het type internetbrowser herkend kan worden. Echter zullen, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker, de gebruiksprofielen niet samengevoegd worden met gegevens over de pseudoniemdrager. Met name IP-adressen worden onmiddellijk na ontvangst gemaskeerd, waardoor het combineren van de gebruiksprofielen met de IP-adressen onmogelijk wordt. Bezoekers van de website kunnen te allen tijde bezwaar aantekenen tegen het verzamelen en het opslaan van hun gegevens.

https://www.econda.de/en/data-storage-opt-out/
https://myaccount.google.com/privacy

Lees meer over de gegevensbescherming door econda op https://www.econda.de/en/privacypolicy/

De gegevens worden gedurende een jaar bewaard.


Recht op informatie
De klant behoudt te allen tijde het recht op inzage van zijn opgeslagen persoonlijke gegevens, zonder bijkomende kosten, evenals het recht op informatie over de oorsprong van de gegevens, over wie toegang heeft tot de gegevens en over waarom de gegevens opgeslagen werden. Die informatie zal schriftelijk gecommuniceerd worden. Het verzoek tot informatie moet schriftelijk ingediend worden, met een kopie van het identiteitsbewijs van de klant, naar LAPP Benelux B.V., Van Dijklaan 16, 5581 WG Waalre, Nederland. De toezichthouder voor gegevensbescherming kan eveneens informatie verschaffen betreffende het soort gegevens dat opgeslagen werd, via het volgende e-mailadres: info.lappbenelux(at)lappgroup.com.

Bijkomende informatie
De klant is zich bewust dat de huidige technologieën momenteel nog geen complete en volledige bescherming van de gegevens kunnen garanderen bij het overbrengen van gegevens via het internet. De klant draagt daarom de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de gegevens die hij overdraagt via het internet.

LAPP acht het vertrouwen van zijn klanten van het grootste belang. Bijgevolg is LAPP meer dan bereid om eventuele vragen te bespreken en te beantwoorden met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens. Indien u verdere vragen hebt die niet beantwoord werden in deze verklaring betreffende de bescherming van gegevens, of indien u meer gedetailleerde informatie wenst betreffende een specifiek punt, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met onze toezichthouder voor gegevensbescherming via het volgende e-mailadres: info.lappbenelux(at)lappgroup.com.