Gevaarlijke substanties en wetgeving

LAPP volgt de ontwikkelingen en initiatieven vanuit de wetgevende instanties (landelijk, Europees, wereldwijd) aangaande veiligheid, milieu en klimaat nauwgezet op. We zijn zeer begaan rond deze problematiek om onze klanten veilige producten te leveren in de breedste zin van het woord: voldoen aan de minimale wettelijke eisen in een kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Alle LAPP producten bevatten naar onze kennis geen stoffen in zodanige concentraties, dat het in omloop brengen van rechtswege verboden is. De richtlijnen en verordeningen ter zake zijn:

 • REACH – Verordening No 1907/2006/EU
 • RoHS – Richtlijn No 2011/65/EU en 2015/863/EU
 • Verordening No 1005/2009/EU voor de ozonlaag afbrekende stoffen
 • Richtlijn 2006/122/EU voor beperking van perfluoroctaansulfonaten (PFOS)

Meer informatie vindt u in het statement ''Our products – contained substances and legislation''.

RoHS

RoHS gaat over de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.  In 2011 is de Europese Richtlijn 2011/65/EU in werking getreden. Deze richtlijn is bekend geworden onder de naam RoHS . RoHS staat voor ‘ Restriction of Hazardous Substances’. Een Europese Richtlijn dient onverwijld geïmplementeerd te worden in de lidstaten. In België via het koninklijk besluit van 17 maart 2013, in Nederland via  de 'Regeling gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten'.

 • De eisen zijn van belang als één of meer van de onderstaande stoffen voorkomen in apparatuur: Lood, Kwik, Cadmium, Zeswaardig Chroom, Polybroombifenylen (PBB’s), en Polybroomdifenylethers (PBDE’s). Dit vormt de basis voor de RoHS II (2011/65/EU)
 • Via de Europese Richtlijn 2015/863/EU zijn vier nieuwe stoffen toegevoegd aan RoHS. Het gaat om de weekmakers in plastic DEHP (bis (2-ethylhexyl) ftalaat), BBP (Butyl Benzyl ftalaat), DBP (Dibutyl ftalaat) en DIPB (di-isobytyl ftalaat). Deze stoffen komen onder meer veel voor in PVC en worden bijvoorbeeld gebruikt in kabels. De eisen die aan deze stoffen worden gesteld, worden met ingang van 19 juli 2019 van kracht. Voor medische apparatuur, monitoring en meet- en regelapparatuur geldt een ingangsdatum van 22 juli 2021. Met de toevoeging van deze stoffen spreekt men over de RoHS III.

De interpretatie en implementatie van de richtlijn is een belangrijk aandachtspunt, temeer omdat de RoHS onlosmakelijk verbonden is met de CE conformiteitsverklaring die fabrikanten moeten kunnen afgeven. Volgende zaken moeten zeker in overweging genomen worden:

 • Welke producten vallen binnen het RoHS-toepassingsgebied (scope)?
 • Zijn er RoHS-uitzonderingen die op onze producten van toepassing zijn?
 • Is RoHS van toepassing op de elektr(on)ische onderdelen alleen, of op het hele product?

Op deze (en andere) vragen geven wij graag antwoorden en inzichten. U vindt de antwoorden in de volgende verklaring: RoHS Customer information. Of neem telefonisch contact op met onze afdeling Product Management.

REACH

Verordening (EU) No 1907/2006 van het  Europees Parlement en de raad van 18 december 2006 aangaande de Registratie,  Evaluatie, Autorisatie en Restrictie van Chemicaliën.

Op 1 juni 2007 is REACH geïmplementeerd. Deze wettelijke bepalingen en richtlijnen bepalen mede het veilig gebruik van chemische stoffen. REACH stipuleert het volgende:

 • Vanaf 1 juni 2008: fabrikanten en importeurs van chemische substanties, of afgeleide preparaten, in de Europese Gemeenschap (EG) en de Europese Economische Ruimte (EER), kunnen deze substanties laten registreren (de zgn. pré-registratie) bij het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA).
 • Leveranciers van substanties en preparaten moeten de ontvanger (recipiënt) een veiligheidsinformatieblad (safety data sheet) of een gelijkwaardig document met relevante veiligheidsinformatie bezorgen. In bepaalde gevallen moet het veiligheidsinformatieblad aangevuld worden met bijkomende informatie (extended safety data sheet) met daarin de gevolgen van blootstelling aan de betreffende stoffen.
 • Producenten en leveranciers van artikelen/afgewerkte producten, welke meer dan 0,1% massaprocent van een of meerdere stoffen op de “Candidate List” bevatten, moeten dit communiceren met hun respectievelijke klanten (recipiënten). Dit betekent: de gebruiker inlichten over het veilig gebruik van het artikel in kwestie (m.b.t. de betrokken substanties) en op zijn minst kunnen aangeven over welke stoffen van de “Candidate List” het gaat.
 • Vanaf 1 juni 2008, gebruikers van chemische stoffen (substanties en preparaten), de zgn. “downstreamgebruikers” moeten zich onderwerpen aan andere verplichtingen, maar in veel gevallen alleen wanneer ze een “extended safety data sheet” hebben ontvangen. Downstreamgebruikers  worden ook gevraagd om informatie te geven om de registratie van substanties te vergemakkelijken.

LAPP verklaring
Materialen die door LAPP gebruikt worden zijn artikelen/afgewerkte producten die, bij gebruik in omstandigheden waarvoor ze ontworpen en gemaakt zijn, geen substanties afscheiden. LAPP is fabrikant noch importeur van substanties of preparaten en is daardoor niet onderworpen aan registratie.

Het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA) heeft een “Candidate List” gepubliceerd. Op dit moment kunnen we bevestigen noch ontkennen of substanties op de “Candidate List” aanwezig zijn in LAPP-producten en verpakkingen in massaconcentraties die de 0,1% overschrijden. Een werkgroep binnen LAPP zoekt uit hoe we deze informatie op de kortst mogelijke termijn kunnen bekomen, analyseren en verwerken. Maar als downstream user is het geen evidentie om dit op korte termijn te realiseren, wegens de afhankelijkheid van producenten en importeurs van betreffende substanties.
Aangezien dit een voortschrijdend proces is (de "Candidate List" wordt regelmatig geactualiseerd), doen we al het mogelijke om onze klanten op de hoogte te houden betreffende wijzigingen en vorderingen in deze procedure.

Indien we, in het kader van REACH, producten moeten aanpassen in hun samenstelling en dit gevolgen heeft op het gebied van leveringsperformantie of technische karakteristieken, brengen we onze klanten op de hoogte.

Vooral REACH Annex XIV (Authorisation List) en REACH Annex XVII (beperking op het in omloop brengen van producten die substanties van de lijst bevatten, ook voor o.a. downstreamgebruikers) hebben onze speciale aandacht.

U kunt het statement van LAPP met betrekking tot REACH downloaden via: REACH_Customer info_UIL.

Conflict Minerals

De Conflict Minerals regelgeving is een onderdeel van de Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act met als doel om het gebruik van mineralen te ontmoedigen die afkomstig zijn uit conflictgebieden in Centraal Afrika en waarmee de oorlogseconomie kan gefinancierd worden. Het draagt bij aan de transparantie van het financieel systeem in Amerika (rechtstreekse aanleiding is de kredietcrisis in 2007) en beschermt consumenten en bedrijven tegen financiële misbruikpraktijken.

‘Conflictmineralen’ zijn goud, columbiet-tantaliet (coltan), kassiteriet, wolframiet, of hun derivaten, die momenteel beperkt zijn tot tantaal, tin en wolfraam, ongeacht hun bron. Conflictmineralen die kunnen leiden tot nadelige gevolgen onder de Conflict Minerals Rules zijn mineralen die afkomstig zijn uit (of worden gewonnen in) de Democratische Republiek Congo (DRC) en/of aangrenzende landen (Angola, Burundi, Centraal-Afrikaanse Republiek, Republiek Congo, Rwanda, Soedan, Tanzania, Oeganda en Zambia) (‘DRC-conflictmineralen’).

LAPP verbindt er zich toe om geen DRC-conflictmineralen te gebruiken in hun producten. Om dit te bereiken mogen de toeleveranciers van LAPP enkel producten leveren die als ‘DRC conflictvrij’ gecertificeerd zijn binnen de betekenis van de Conflict Minerals Rules.

Om de informatie over de herkomst van de mineralen inzichtelijk te maken, wordt een gestandaardiseerd sjabloon gebruikt, de CMRT (Conflict Minerals Reporting Template). De CMRT geeft informatie over  van het land van oorsprong van de mineralen in kwestie en ondersteunt de naleving van de wetgeving. De CMRT vergemakkelijkt ook de identificatie van nieuwe smelterijen die mogelijk een audit moeten ondergaan. Dit sjabloon kunt u downloaden via: Conflict Minerals Reporting Template

Regelmatig worden wij verzocht om de Conflict Minerals Reporting te doen via online hubs (iPoint). Dit verzoek kunnen wij niet inwilligen vanuit de corporate policy om geen informatie over onze producten te delen via online platforms.

China RoHS II

Het Chinese ministerie van Industrie en informatietechnologie (MIIT) publiceerde de RoHS II (Administrative Measures for the Restriction of the Use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products) op 21 januari 2016.

China RoHS II beperkt dezelfde 6 substanties als de EU RoHS II. Het gaat ook over electrical and electronic products (EEE) met een nominale spanning <= 1000 V AC (1500 V DC). In tegenstelling tot de EU RoHS zijn er geen vrijstellingen. 

U kunt het statement van LAPP met betrekking tot de Chinese RoHS II downloaden via: China RoHS II.