Samen bereiken we onze doelen met Strategie 2027

Waarom heeft een bedrijf een strategie nodig? Het antwoord daarop ligt voor de hand, want alleen met een duidelijke bedrijfsstrategie kunnen doelen worden bepaald en bereikt. Maar de veel belangrijkere vraag die bedrijven zich moeten stellen is: Moeten mijn werknemers bij deze strategie betrokken worden - en zo ja, waarom?

Strategie 2027

Een bedrijfsstrategie geeft de richting aan voor de reis in de komende jaren - het gemeenschappelijke doel waar alle werknemers naar toe werken en dat samen bereikt moet worden. Daarvoor is het ook van essentieel belang de strategie te communiceren, maar ook de weg ernaartoe uit te leggen. Bedrijfsstrategieën omvatten gewoonlijk in hun geheel alle maatregelen die het succes op middellange en lange termijn moeten verzekeren.

Hoe wordt een strategie ontwikkeld?

Allereerst is er een visie nodig: Welke doelstellingen moeten er bereikt worden? Vervolgens moet een realistische procedure worden beschreven om die doelstellingen te kunnen bereiken. Dit vormt de basis voor het operationele concept van concrete uitvoering.

Hoe wordt een strategie uitgevoerd?

Een strategie helpt om een overkoepelend doel op te splitsen in subdoelen en mijlpalen. Deze kunnen worden verdeeld over afdelingen en divisies, zodat duidelijk wordt welke taken onder welke verantwoordelijkheden vallen, totdat het overkoepelende doel is bereikt. Daaruit kunnen beslissingen of acties worden afgeleid, van afdelingen tot hoofden tot individuele werknemers.

Hoe wordt de strategie gecommuniceerd?

Om de doelstellingen van de strategie te bereiken, moeten alle werknemers uitvoerig geïnformeerd worden. Alleen degene die weet waarheen de reis gaat, kan het pad met succes volgen. Daartoe is het nodig de doelstellingen en de achtergrond van de strategie duidelijk te formuleren en ze op een begrijpelijke manier mee te delen. De achtergrond van een strategie, de planning tot en met de afzonderlijke uitvoeringsstappen moeten voor iedereen begrijpelijk zijn. Een paar duidelijke leidende beginselen die oriëntatie bieden, kunnen daarbij helpen.

LAPP Learn Challenge: Strategie 2027

Het doel van de 3e LAPP Learn Challenge is om alle medewerkers van de LAPP Groep te betrekken bij de details van de nieuwe LAPP bedrijfsstrategie. Naast de essentiële strategie-elementen, de mijlpalen en de uitvoeringsplannen, zal ook het belang en de afleiding van de bedrijfsstrategieën worden meegedeeld. De werknemers worden gesensibiliseerd en aangemoedigd om te denken en te handelen in termen van de Strategie 2027.

Via leer- en denkimpulsen moeten prikkels worden gecreëerd om zelf bij te dragen tot de uitvoering en het succes en om de deelname van ieder individu te bevorderen.

Persoonlijke leerimpulsen via de virtuele en sociale formats ondersteunen de cultuur van levenslang leren en vertrouwen bij LAPP.

De communicatie over de strategie houdt echter niet op bij een rondschrijvende e-mail en een paar steekwoorden. Om ervoor te zorgen dat het hele personeel meedoet, zijn intranetartikelen, workshops, vraag-en-antwoordsessies of andere formats die een directe dialoog tussen werknemers en management mogelijk maken, nuttig. Verschillende communicatie-impulsen met repetitieve informatie zorgen voor een breed en diep begrip. En begrip schept aanvaarding. Dat is ook het doel van de derde LAPP Learn Challenge, die gaat over de verschillende aspecten van een bedrijfsstrategie - en in principe ook over de nieuwe LAPP Strategie 2027.

 

LAPP betrekt de werknemers actief bij de uitvoering van de strategie

Met haar Strategie 2027 heeft LAPP in dit boekjaar een nieuwe strategie voor de komende jaren gepresenteerd: De voortekenen zijn gezet voor groei, klantgerichtheid en de uitbreiding van verdere bedrijfsgebieden. Het motto "Reliably connecting the world" geldt sterker dan ooit en ook het principe "Customer First" komt nog meer in beeld. Al de oprichter van het bedrijf, Oskar Lapp, stelde de behoeften van zijn klanten in het middelpunt van zijn ondernemersactiviteiten, en alle innovaties zijn daaruit voortgekomen. Met haar Strategie 2027 scherpt LAPP deze principes aan, om ook in de toekomst voor haar klanten een betrouwbare partner in verbindingstechniek te blijven. Om dit te bereiken wordt LAPP een organisatie die nog sterker denkt in termen van haar klanten. De OneLAPP-cultuur is daarvoor een succesfactor. Elke medewerker van LAPP maakt deel uit van de LAPP-familie, er heerst een cultuur van vertrouwen en samenwerking. Daarom draait de derde LAPP Learn Challenge om Strategie 2027, zodat alle leden van de OneLAPP-familie samen achter de verwezenlijking van de strategiedoelen staan en in dezelfde richting trekken.

"De sleutel tot het succes van Strategie 2027 en dus ook voor LAPP zijn onze medewerkers," zegt Matthias Lapp, Managing Director van U.I. Lapp GmbH en tevens CEO voor LA EMEA: "Door de thematische focus van de derde LAPP Learn Challenge willen wij iedereen aanmoedigen om te denken en te handelen in termen van Strategie 2027 en om samen het doel te bereiken, in de OneLAPP-gedachte."